พฤติกรรมภายในหรือ " ความในใจ" (covert behavior)

| | | พฤติกรรมภายในหรือ " ความในใจ" (covert behavior) |


เป็นพฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่า นั้นจึงจะรู้ดี ถ้าไม่บอกใคร ไม่แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ได้ดี เช่น

-การจำ

-การรับรู้

-การเข้าใจ

-การได้กลิ่น

-การได้ยิน

-การหิว

-การโกรธ

-ความคิด

-จินตนาการ

พฤติกรรมเหล่านี้ อาจมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ขณะใช้ความคิดคลื่นสมองทำงานมาก หรือขณะโกรธปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดมีมาก ซึ่งวัดได้โดยเครื่องมือ แต่ก็ไม่มีใครรู้ละเอียดลงไปได้ว่าเขาคิดอะไร หรือ เขารู้สึกอย่างไร คนรู้ละเอียดคือเจ้าของพฤติกรรมนั้น

download.jpg
Next