การบันทึกพฤติกรรมของการสังเกตแบ่งออกเป็น 3 วิธี


1. การบันทึกพฤติกรรมแบบพรรณนา
2. การบันทึกพฤติกรรมที่มีระเบียบ
3. การบันทึกพฤติกรรมตรง

การสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่อยากทราบ การสัมภาษณ์เพื่อการแนะแนวแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. การสัมภาษณ์เพื่อหาความจริง
2. การสัมภาษณ์เพื่อให้คำปรึกษา
3.การสัมภาษณ์เพื่อการรู้จักคุ้นเคย

48564_1.gif