ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)เป็นพฤติกรรมทางการด้านการเคลื่อนไหว (Movement) เช่น การวิ่ง การกระโดด การเดิน การขับรถ การเต้นรำ การเปิดประตู เป็นต้น โดยฮาร์โรได้แบ่งระดับของจุดมุ่งหมาย ทางด้านทักษะ โดยเรียงจาก ระดับต่ำสุดถึงระดับสูงสุด 6 ระดับ ดังนี้ระดับพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย มีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้

1. การเคลื่อนไหวเชิงกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex movements)

2. การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (Basic - fundamental Movements)

3. ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual abilities)

4. สมรรถภาพทางกาย (Physical abilities)

5. การเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยทักษะ (Skilled movements)

6. การสื่อสารที่ต้องใช้ทักษะระดับสูงในการแสดงออก (Non-discursive Communication)imagesCACGLOFP.jpg