พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)


เป็นการกระทำ ที่เกี่ยวกับ กระบวนการทางสมอง เช่น สติปัญญา (Intellectual) การเรียนรู้ (Learning) และ การแก้ปัญหา (Problem solving) ได้แบ่งระดับพุทธิพิสัยไว้ 6ระดับ โดยเรียงจากระดับต่ำสุด ถึง ระดับสูงสุด ดังนี้1. ความรู้ - ความจำ (Knowledge)

1.1 ความรู้ความจำในเนื้อเรื่อง (Knowledge of specifics)

1.2 ความรู้ในวิธีดำเนินการ (Knowledge of ways and means of dealing with specifics)

1.3 ความรู้ความจำรวบยอด (Knowledge of universals and abstractions in the field)


2. ความเข้าใจ (Comprehension)

2.1การแปลความ (Translation)

2.2การตีความ (Interpretation)

2.3การขยายความ (Extrapolation)


3. การนำไปใช้ (Application)


4. การวิเคราะห์ (Analysis)


5. การสังเคราะห์ (Synthesis)


6. การประเมินค่า (Evaluation)imagesCAQLQNXM.jpg