405.gifวัตถุประสงค์405.gif

เพื่อให้มนุษย์เราเข้าใจกันมากขึ้น

เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันimagesCACGLOFP.jpg